Журнал призначений
Журнал призначений

для всіх, хто відчуває потребу в глибоких аналітичних матеріалах для набуття повноцінних знань. Це і науковці, і практики, і студенти, і викладачі – всі, в кого є така потреба.

Матеріал для публікацій
Матеріал для публікацій

буде проходити ретельний відбір для того щоб тримати високу планку. Принаймні книги, що видаються видавництвом «ЕКУС», продемонстрували, що саме це є на сьогодні важливим для професіоналів.

Так само планується зробити й журнал, який надасть більше мобільності для розміщення актуальної аналітичної інформації.

Наші сподівання
Наші сподівання

також ми розраховуємо, що завдяки високій якості наших публікацій ними зацікавляться в університетах та інших правничих інституціях різних країн.

Ми свідомо орієнтуємося не на сам факт наявності публікації, а на її рівень. Для нас це принципово важливо.

Редакційна колегія
Редакційна колегія

оскільки до редакційної колегії залучені відомі правники України та інших країн, ми сподіваємося на те, що наш журнал уникне долі різних журналів з публікації низькопробних статей.

Часті питання

Журнал спеціалізується на публікації таких матеріалів:

 • наукових статей (дослідницьких та оглядових)
 • рецензій на монографії, коментарі, навчальні посібники, опубліковані в Україні або за кордоном (крім тих, що опубліковані видавництвами держави-агресора)
 • оглядів останньої практики Верховного Суду, Європейського Суду з прав людини, Європейського суду справедливості, вищих судових інстанції зарубіжних країн (крім держави-агресора)

Журнал фокусується на проблематиці приватного права. Тематика журналу, зокрема, охоплює такі тематичні напрямки:

 • правовий статус суб’єктів цивільних прав
 • правовий режим об’єктів цивільних прав
 • здійснення і захист цивільних прав
 • право власності
 • корпоративне право і право компаній
 • вчення про правочини і договірне право
 • недоговірні зобов’язання та деліктне право
 • спадкове право
 • сімейне право
 • міжнародне приватне право
 • та інші.

Кожен номер журналу присвячується окремій проблематиці в рамках указаних тематичних напрямків. Про тематику чергового випуску журналу можна дізнатися в розділі сайту «Оголошення»

Журнал радо вітає публікації від науковців та представників різноманітних сфер юридичної професії: суддів, адвокатів, нотаріусів тощо. Основна вимога до публікацій – їх науковий характер. Публікації повинні відображати результати фундаментальних або прикладних правових досліджень у сфері приватного права.

Журнал публікує роботи в межах предметної області, які демонструють високоякісний правовий аналіз, нові напрямки правової думки або дослідження, що виходять за рамки простого опису тієї чи іншої приватноправової проблематики, яким би точним він не був.

Метою журналу також є сприяння  розвитку української цивілістики, шляхом  розширення меж досліджень за кордони нашої країни; залучення компаративних досліджень та плідної співпраці з іноземними авторами; висвітлення  глобальних тенденцій та перспектив розвитку як української  цивілістики так і різних країн світу, дослідження питань наближення законодавства  України до права ЄС.

Особливо вітаємо та заохочуємо матеріали статей, що розглядають цікаву та гостру проблематику, можливо, навіть дещо провокативного характеру.

Ми очікуємо від авторів статті, що доводять їх власний науковий пошук. Тому вітається все нове, прогресивне, вельми актуальне і навпаки – для нас неприйнятний матеріал, в якому не відчувається наукової гостроти і навіть певної напруги.

До публікації у збірнику приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях.

Для публікації в журналі автори надсилають на електронну адресу: ecusgroup@gmail.com копію на nataliiapetrivna@ukr.net

 • матеріал для публікації (статтю, рецензію чи огляд)
 • інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові (в разі наявності), науковий ступінь, учене звання, посада і місце роботи, коло наукових досліджень, ідентифікатор у системі ORCID, адресу електронної пошти і номер телефону)

Усі файли, що надсилаються автором, повинні бути у форматі .doc і мати назву, що відповідає прізвищу автора та вказує на вид матеріалів, що додаються. Наприклад, назва файлу, що містить наукову статтю, може бути «Іваненко. Стаття», а назва файлу з інформацією про автора – «Іваненко. Інфо».

Після отримання матеріали передаються двом рецензентам. Процедура рецензування є відкритою, тобто, рецензенти отримують інформацію про автора, а автор отримує інформацію про рецензентів.  Здійснюється безпосередня робота з авторами.

За наслідками рецензування редколегією Журналу приймається одне з таких рішень:

 • про публікацію матеріалу у чинній редакції
 • про передання матеріалу автору для внесення змін, рекомендованих рецензентами
 • про відхилення публікації (у випадку, коли обидва рецензенти дійшли висновку про відхилення публікації).

Після отримання матеріали передаються двом рецензентам. Процедура рецензування є закритою. 

За наслідками рецензування редколегією Журналу приймається одне з таких рішень:

 • про публікацію матеріалу у чинній редакції
 • про передання матеріалу автору для внесення змін, рекомендованих рецензентами
 • про відхилення публікації (у випадку, коли обидва рецензенти дійшли висновку про відхилення публікації).

Загальні вимоги для будь-яких видів матеріалів:

 • мова публікації: українська та/або англійська
 • Шрифт: Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, відступи на початку абзаців – 1,25.
 • У тексті не повинно бути переносів і макросів.

При їх підготовці необхідно дотримуватися вимог Постанови ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № 7-05/1 щодо змісту наукових статей.

У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідовності:

Інформацію про автора (співавторів) статті необхідно зазначати з вирівнюванням по правому краю (ім’я та прізвище українською мовою, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, почесне звання, посада, місце основної роботи, населений пункт, країна, Researcher IDORCID ID, e-mail.

Індекс УДК (Універсальна десяткова класифікація) необхідно зазначити з вирівнюванням по лівому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою: https://udcsummary.info/php/ index.php?id =18549& lang=uk ).

Назву статті слід подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

В одній науковій статті допускається не більше  чотирьох співавторів.

Анотації українською, та англійською мовами. Анотації повинні супроводжуватися перекладомпрізвища, імені автора та назви статті відповідною мовою (у збірнику рефератів ключові словадрукуються в кінці опублікованого матеріалу). Об’єм анотації від  1800 до 2000  знаків безпробілів (300-350 слів).

Додатково подається англійська анотація в електронному вигляді для публікації на сайті журналу. Переклад цієї анотації повинен бути інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не бути калькою з української; змістовним (відображати основний зміст статті та результати дослідження); структурованим (відповідати логіці викладу результатів у статті); “англійським” (написаним відмінною англійською мовою); компактним (вміщати від 150 до 250 слів).

 • Обсяг: від 3000 до 10000 слів (від 12 до 40 сторінок)

За погодженням з редакцією обсяг може бути збільшено за  наявності обґрунтованої потреби

 • Структура:
 • Назва статті: подається українською та англійською мовами; напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру
 • Анотація: до 300-350 слів, шрифт – курсив, вирівнювання по ширині, подається українською, та англійською мовами
 • Ключові слова: не більше 8 слів, шрифт – курсив, вирівнювання по ширині; подається українською та англійською мовою
 • Вступ: від 500 до 700 слів; у вступі повинна міститися постановка проблеми, загальний огляд підходів до її дослідження або вирішення, мета і завдання наукової статті
 • Основна частина: від 4000 до 8000 слів; основна частина має бути поділена на розділи і містити виклад матеріалу і запропонованих автором підходів до вирішення проблеми
 • Висновок: до 500 слів; у висновку наводяться основні результати наукового дослідження автора та перспективи подальших розвідок у даному напрямку
 • Перелік використаних джерел:
 • Посилання на джерела: подаються у вигляді посилань по тексту, які оформляються згідно ДСТУ 8302:2015 та OSCOLA; нумерація – наскрізна по тексту та список Перелік використаних джерел у кінці тексту відповідно до вимог OSCOLA (В кінці тексту у списку джерел зазначається виключно бібліографія без нормативно правових актів, вони зазначаються лише у посиланнях по тексту)

 • У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання.

Підрядкові бібліографічні посилання потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 1Посилання).

Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами).

Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

Підрядкові бібліографічні посилання необхідно оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції.

Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги).

Первинні джерела складаються згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю OSCOLA.

 • Оформлення бібліографії слід здійснювати згідно вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання» та Оксфордських стандартів цитування юридичних джерел (OSCOLA) –

Із оформленням цитат у тексті статті згідно з міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, можна ознайомитися на сторінках з  77- 93 Методичних рекомендацій “Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах”.

 • Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером: https://www.lawteacher.net/oscola-referencing/
 • Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації – то його необхідно обов’язково вказати в посиланні на відповідне джерело та в списку використаних джерел.
 • Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами. Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), тощо. Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55;
 • Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.
 • Прохання до авторів, що подають статті англійською мовою, назви нормативних актів інших країн, де державна мова не англійська, подавати в дужках мовою оригіналу одразу після англійської назви.
 • Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою https://slovnyk.ua/translit.php
 • Список джерел у кінці тексту необхідно друкувати в текстовому редакторіMS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

 • Обсяг: до 5000 слів (до 20 сторінок)

Структура:

 • Назва: повинна містити слово «Рецензія», а також назву, ім’я автора (-ів) та дату видання книги, що рецензується; подається українською та англійською мовами
 • Анотація: до 250 слів, подається українською та англійською мовами;
 • Вступ: від 500 до 700 слів; повинен містити інформацію про рецензовану книгу та пояснювати, чому саме автор обрав для рецензії цю книгу;
 • Основна частина: від 2000 до 4000 слів; викладаються думки автора щодо рецензованого видання
 • Висновок: до 300 слів; повинен містити позицію автора щодо перспектив впливу рецензованої книги на розвиток науки або практики.
 • Посилання на джерела: подаються у вигляді виносок по тексту, які оформляються згідно ДСТУ 8302:2015 та OSCOLA; нумерація – наскрізна по тексту

 • Обсяг: до 6000 слів (до 24 стор інок)

Структура:

 • Назва: повинна містити слово «Огляд» або «Аналіз», а також визначати: найменування суду, практика якого аналізується, коло проблем, правові позиції суду щодо яких аналізуються, період ухвалення рішень; подається українською та англійською мовами
 • Анотація: до 250 слів, подається українською та англійською мовами;
 • Вступ: від 500 до 700 слів; повинен містити інформацію про аналізовану судову практику та пояснювати, чому саме автор обрав для огляду саме ці рішення саме цього суду;
 • Основна частина: від 3000 до 5000 слів; містить посилання й аналіз щонайменше 5 рішень суду, які стосуються окресленої проблематики;
 • Висновок: до 300 слів; повинен містити позицію автора щодо перспектив впливу аналізованих правових позицій на розвиток практики.
 • Посилання на джерела: подаються у вигляді виносок по тексту, які оформляються згідно ДСТУ 8302:2015 та OSCOLA; нумерація – наскрізна по тексту

Публікація матеріалів є безоплатною для авторів.

Цивілістична Платформа прагне підтримувати найвищі стандарти етики публікацій і етичні дослідницькі практики. Автори повинні дотримуватися високих стандартів публікації. Фальсифікація даних, плагіат, у тому числі повторна публікація власних робіт авторів без належного цитування, а також незаконне привласнення чужих творчих здобутків – усе це неприйнятна практика. Будь-які випадки етичної або публікаційної недбалості розглядатимуться нами дуже серйозно відповідно до найкращих практик, які уживаються провідними видавцями високоякісних наукових журналів.

Автори можуть вільно використовувати назву, анотацію, ключові слова та повний бібліографічний опис статті, що опублікована в журналі. Це право включає розміщення цих даних у будь-яких джерелах, у тому числі, в соціальних мережах, на веб-сторінках автора тощо.

Автори також можуть вільно використовувати оригінальну версію свого матеріалу, тобто, версію матеріалу, яка була подана ними до журналу і не включає жодних змін, внесених за рекомендацією рецензентів чи редакційної колегії. Автори мають право розміщувати оригінальну версію матеріалів на своїх особистих веб-сторінках, у репозитаріях університетів та бібліотек, у соціальних мережах. При цьому автори зобов’язані при кожному такому розміщенні зазначати таке: «Цей матеріал був прийнятий до опублікування в Журналі «Цивілістична платформа»

Остаточна версія матеріалів, що публікуються і включають усі зміни, рекомендовані рецензентами та редакційною колегією, не може бути поширена автором у будь-яких джерелах з відкритим доступом. Автор має право передати остаточну версію матеріалів виключно некомерційному репозитарію, який не надає можливості ознайомитися з матеріалами користувачам репозитарію.

Автор набуває право вільно поширювати остаточну версію матеріалів після спливу 10 років з моменту їх опублікування в Журналі.

Автор, який подав матеріали, вважається таким, що погоджується на їх подальше безкоштовне розміщення у фондах бібліотеки відповідно до обов’язкового списку розсилки фахових видань, а також на сайтах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Цивілістичної платформи та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.