Уразова Ганна. Право учасника на вихід із Товариства з обмеженою відповідальністю

Уразова Ганна Олександрівна,

аспірантка кафедри цивільного права №1,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

м. Харків

Уразова Анна Александровна,

аспирантка кафедры гражданского права № 1,

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,

г. Харьков

Urazova Hanna А.

 graduate student of Department of Civil Law № 1

Yaroslav Mudryi National Law University

Kharkov

0502577205

Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю

Право участника на выход из общества с ограниченной ответственностью

The right of the member to withdraw from limited liability company

Стаття присвячена аналізу права учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. Наводиться юридична характеристика права учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю, розмежування понять «вихід» та «виключення»; розглядається правова природа виходу учасника з товариства, а також його механізм та правові наслідки.

Ключові слова: право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю, односторонній правочин, повідомлення про вихід, здійснення розрахунків.

Статья посвящена анализу права участника на выход из общества с ограниченной ответственностью. Приводится юридическая характеристика права участника на выход из общества с ограниченной ответственностью, разграничение понятий «выход» и «исключения»; рассматривается правовая природа выхода участника из общества, а также его механизм и правовые последствия.

Ключевые слова: право участника на выход из общества с ограниченной ответственностью, односторонняя сделка, уведомление о выходе, осуществление расчетов.

The article is devoted to the analysis of the right of the member to withdraw from limited liability company. The author provides the legal characteristic of the right of the member to withdraw from limited liability company, differentiation of the concepts “withdraw” and “exceptions”; considered the legal nature to withdraw from company, and also its mechanism and legal consequences.

Key words: right of the member to withdraw from limited liability company, unilateral transaction, notice of withdrawal, payment.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.