Г. Гриценко – Види зобовʼязань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн

Цивільне законодавство України, як і будь-якої іншої країни, розвивається під впливом різних правових систем. Головними способа-ми такого впливу є запозичення правових конструкцій та адаптація існуючих правових конструкцій до нових економічних умов з урахуванням іноземного досвіду. Конструкція зобовʼязань з кількома кредиторами (боржниками) характерна для цивільного законодав-ства всіх країн, проте в кожній із них є певна специфіка, дослідження якої сприятиме удо-сконаленню вітчизняного цивільного законо-давства. Слід зауважити, що вивченню поло-жень цивільного законодавства окремих країн присвячено праці таких вчених, Р.А. Майданик, Д.В. Трут, С.В Сарбаш. Однак проведений ними аналіз потребує певного розширення емпіричної бази, що й буде зроблено у даній статті.

Залежно від обʼєму прав та обовʼязків кре-диторів (боржників) у різних правових систе-мах види таких зобовʼязань іноді сугтєво різ-няться, хоча в поняття «множинність осіб» вкладається один і той самий зміст, як в тих державах, законодавство яких використовує цей термін, так і всіх інших державах, де він не згадується в законі. Останніх – переважна більшість, до них належить і Україна.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.